A A A
Logo Organizacji Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Organisation logos European Funds Smart Growth Operational Programme, Republic of Poland, the National Center for Research and Development, European Union European regional development fund.

Projekt DEMIURG finansowany ze środków UE w ramach Konkursu 1/1.2/2019/POIR GameINN, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR.01.02.00-00-0034/19-00)

Ice Code Games SA realizuje projekt pt.

“DEMIURG – Wspierany sztuczną inteligencją system kreacji treści do gier z widokiem z lotu ptaka”

Streszczenie projektu (Please find info in English bellow):

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci systemu zintegrowanych edytorów, które dzięki zastosowaniu Sztucznej Inteligencji będą ułatwiać kreację treści do gier z widokiem z lotu ptaka.

Głównym celem rezultatu projektu jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie rutynowych i pracochłonnych czynności obarczonych dużych ryzykiem popełnienia błędu. Cel realizowany jest między innymi poprzez oznaczanie Tagami wszystkich komponentów powstającej gry, a następnie z pomocą Sztucznej Inteligencji analizowanie tych Tagów, powiązań między nimi i wykorzystanie automatycznie zebranej wiedzy do podpowiadania projektantowi jakie Komponenty można lub należy dodać do projektowanego Obiektu Gry.

Grupą docelową rozwiązania są mali i średni przedsiębiorcy pracujący nad grami z widokiem z lotu ptaka, stanowiącymi ok 23% produkowanych gier. Przedmiot projektu będzie dystrybuowany za pośrednictwem sklepu internetowego producenta silnika gier Unity. Inwestycja przełoży się na wdrożenie innowacji produktowej na skalę globalną w oparciu o wyniki badań B+R przeprowadzonych w ramach realizacji projekt.

Aby osiągnąć zamierzony cel stworzony zostanie zestaw zintegrowanych edytorów, wykorzystujących podpowiedzi generowane przez SI. System DEMIURG składa się z: Podsystemu Rekomendacyjno-Analitycznego, Podsystemu Zintegrowanych Edytorów Treści, Podsystemu Walidacyjnego oraz Narzędzia Moderskiego.

Wdrożenie systemu DEMIURG jako części działalności własnej, przełoży się na zwiększenie możliwości wytwórczych Wnioskodawcy w zakresie produkcji gier. Ponadto, rozszerzy rynek docelowy Wnioskodawcy na twórców gier i prosumentów, prowadząc do dalszego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

A summary of the project:

This project’s goal is to develop a product innovation in the form of an AI-assisted content creation system, facilitating production of video games using top-down view camera.

The main goal of the project’s result is to reduce the time needed to perform routine and labor-intensive activities with high risk of human error. The goal will be achieved, among other things, by Tagging all Components of the game. Artificial Intelligence will analyze Tags, their structure and relations between them, to provide the designer with suggestions about Components that can or should be added to the designed Game Object.

The target group of the solution are small and medium enterprises working on top-down view games, constituting about 23% of the game market. The subject of the project will be distributed via the online store of Unity game engine manufacturer. The investment will result in the implementation of product innovation on a global scale, based on the results of R&D research carried out as part of the project.

In order to achieve the intended goal, a system of integrated tools will be created, within which, AI assist will occur. The DEMIURG system consists of: Reference and Analytical Subsystem, Content Editors Subsystem, Validation Subsystem and the Modding Tool.

The implementation of the DEMIURG system as part of Applicant’s business activity will result in an increase of Applicant’s production capacity in the field of game production. Furthermore, it will expand Applicant’s target market to game developers and prosumers, resulting in further growth of company’s competitiveness.

  • Wartość projektu: 5 411 282,45 złotych
  • Wkład Funduszy Europejskich: 3 952 498,97 złotych